( -) Yue Heung Shrine

Wong Tai Sin Temple

-2013 Hong Kong-2013