( -) Yuk Yik Fountain

Wong Tai Sin Temple

-2013 Hong Kong-2013